Polisi Preifatrwydd Canfod Moch Daear Marw

Polisi Preifatrwydd

Dyddiad dod i rym: Ebrill 30, 2019

Canfod Moch Daear Marw (“ni”, neu “ein”) sy’n gweithredu’r wefan http://www.bfd.wales (y cyfeirir ati o hyn allan fel “Gwasanaeth”).

Mae’r dudalen hon yn eich hysbysu am ein polisïau ynghylch casglu, defnyddio a datgelu data personol pan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaeth a’r dewisiadau sydd gennych yn gysylltiedig â’r data hwnnw. Mae’r Polisi Preifatrwydd ar gyfer Canfod Moch Daear Marw wedi’i greu gyda chymorth Generadur Polisi Preifatrwydd TermsFeed.

Rydym yn defnyddio eich data i ddarparu a gwella’r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio’r Gwasanaeth, rydych yn cytuno i’r casglu a’r defnydd o wybodaeth yn unol â’r polisi hwn. Oni bai y diffinnir yn wahanol yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mae gan y termau a ddefnyddir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yr un ystyr ag yn ein Telerau ac Amodau, sydd ar gael o http://www.bfd.wales

Diffiniadau

 • Gwasanaeth – Y gwasanaeth yw’r wefan http://www.bfd.wales a weithredir gan Canfod Moch Daear Marw
 • Data Personol – Mae Data Personol yn golygu data am unigolyn byw y gellir ei adnabod o’r data hynny (neu o’r data hynny a gwybodaeth arall sydd naill ai yn ein meddiant neu’n debygol o ddod i’n meddiant).
 • Defnydd Data – Defnydd Data yw data a gesglir yn awtomatig naill ai drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, hyd ymweliad tudalen).
 • Cwcis – Ffeiliau bach yw cwcis sy’n cael eu storio ar eich dyfais (cyfrifiadur neu ddyfais symudol).

Casglu a Defnydd Gwybodaeth

Rydym yn casglu sawl math gwahanol o wybodaeth at amrywiol ddibenion i ddarparu a gwella ein Gwasanaeth i chi.

Math o Ddata a gesglir

Data Personol

Pan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaeth, efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy benodol y gellir ei defnyddio i gysylltu â chi neu i’ch adnabod (“Data Personol”). Gall gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Cyfeiriad E-bost
 • Enw Cyntaf a Chyfenw
 • Rhif Ffôn
 • Cwcis a Defnydd Dat

Defnydd Data

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am sut y cafwyd mynediad at y Gwasanaeth a sut y caiff y Gwasanaeth ei ddefnyddio (“Defnydd Data”). Gall y Defnydd Data hwn gynnwys gwybodaeth megis cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd eich cyfrifiadur (e.e. cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth yr ydych yn ymweld â nhw, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, dynodwyr dyfais unigryw a data diagnostig arall.

Data Tracio a Cwcis

W

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau tracio tebyg i olrhain gweithgaredd ar ein Gwasanaeth ac rydym yn cadw gwybodaeth benodol.

Ffeiliau sy’n cynnwys ychydig bach o ddata yw cwcis a all gynnwys dynodwr unigryw anhysbys. Anfonir cwcis o wefan i’ch porwr a’u storio ar eich dyfais. Defnyddir technolegau tracio eraill hefyd fel ffaglau, tagiau a sgriptiau i gasglu ac olrhain gwybodaeth ac i wella a dadansoddi ein Gwasanaeth.

Gallwch gyfeirio eich porwr i wrthod pob cwci neu i nodi pryd mae cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os nad ydych yn derbyn cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhannau o’n Gwasanaeth.

Esiamplau Cwcis a ddefnyddir:

 • Cwcis Sesiwn. Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn i weithredu ein Gwasanaeth.
 • Cwcis Dewis. Rydym yn defnyddio Cwcis Dewis i gofio eich dewisiadau a gosodiadau amrywiol.
 • Cwcis Diogelwch. Rydym yn defnyddio Cwcis Diogelwch at ddibenion diogelwch.

Defnydd o Ddata

Mae Canfod Moch Daear Marw yn defnyddio’r data a gasglwyd at ddibenion amrywiol:

 • I ddarparu a chynnal y Gwasanaeth
 • I’ch hysbysu am newidiadau i’n Gwasanaeth
 • I’ch caniatáu i gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein Gwasanaeth pan fyddwch yn dewis gwneud hynny
 • I ddarparu gofal cwsmer a chefnogaeth
 • I ddarparu dadansoddiad neu wybodaeth werthfawr fel y gallwn wella’r Gwasanaeth
 • I fonitro defnydd y Gwasanaeth
 • I ganfod, atal a mynd i’r afael â materion technegol

Trosglwyddo Data

Gall eich gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, gael ei throsglwyddo i – a’i chynnal ar – gyfrifiaduron sydd wedi’u lleoli y tu allan i’ch gwladwriaeth, talaith, gwlad neu awdurdodaeth lywodraethol arall lle gallai’r cyfreithiau diogelu data fod yn wahanol i’r rhai o’ch awdurdodaeth.

Os ydych wedi eich lleoli y tu allan i’r Deyrnas Unedig ac yn dewis darparu gwybodaeth i ni, noder ein bod yn trosglwyddo’r data, gan gynnwys Data Personol, i’r Deyrnas Unedig ac yn ei brosesu yno.

Mae eich cydsyniad i’r Polisi Preifatrwydd hwn ac yna cyflwyno gwybodaeth o’r fath yn golygu eich bod yn cytuno i’r trosglwyddiad hwnnw.

Bydd Canfod Moch Daear Marw yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data’n cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni chaiff eich Data Personol ei drosglwyddo i sefydliad neu wlad oni bai bod rheolaethau digonol ar waith gan gynnwys diogelwch eich data a gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu Data

Gofynion Cyfreithiol

Gall Canfod Moch Daear Marw datgelu eich Data Personol yn y gred ddidwyll bod gweithred o’r fath yn angenrheidiol:

 • I gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • I warchod ac amddiffyn hawliau neu eiddo Canfod Moch Daear Marw
 • I atal neu ymchwilio i ddrwgweithredu posibl mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth
 • I warchod diogelwch personol defnyddwyr y Gwasanaeth neu’r cyhoedd
 • I amddiffyn rhag atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Data

Mae diogelwch eich data yn bwysig i ni ond cofiwch nad oes unrhyw ddull o drosglwyddo dros y Rhyngrwyd na dull o storio electronig yn 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau masnachol derbyniol i ddiogelu eich Data Personol, ni allwn warantu ei ddiogelwch llwyr.

Darparwyr Gwasanaeth

Gallwn gyflogi cwmnïau ac unigolion trydydd parti i hwyluso ein Gwasanaeth (“Darparwyr Gwasanaeth”), i ddarparu’r Gwasanaeth ar ein rhan, i gyflawni gwasanaethau sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth neu i’n cynorthwyo i ddadansoddi defnydd o’r Gwasanaeth.

Mae gan y trydydd parti hyn fynediad i’ch Data Personol dim ond i gyflawni’r tasgau hyn ar ein rhan ac mae’n ofynnol iddynt beidio â’i ddatgelu na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

Dolenni i Safleoedd Eraill

Gall ein Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym ni. Os cliciwch ar ddolen trydydd parti, cewch eich cyfeirio at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori’n gryf i adolygu Polisi Preifatrwydd pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti.

Preifatrwydd Plant

Nid yw ein Gwasanaeth yn cyfeirio at unrhyw un o dan 18 oed (“Plant”).

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gan unrhyw un o dan 18 oed yn fwriadol. Os ydych yn rhiant neu warcheidwad a’ch bod yn ymwybodol bod eich Plentyn wedi darparu Data Personol i ni, cysylltwch â ni. Os byddwn yn dod yn ymwybodol ein bod wedi casglu Data Personol gan blant sydd heb ei wireddu neu heb ganiatâd rhieni, rydym yn cymryd camau i dynnu’r wybodaeth honno oddi ar ein gweinyddion.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd Hwn

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau trwy bostio’r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost a/neu hysbysiad amlwg ar ein Gwasanaeth, cyn i’r newid ddod i rym ac yn diweddaru’r “dyddiad dod i rym” ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe’ch cynghorir i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd am unrhyw newidiadau. Mae newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn yn dod i rym pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni:

Badger Found Dead Privacy Policy

Privacy Policy

Effective date: April 30, 2019

Badger Found Dead (“us”, “we”, or “our”) operates the http://www.bfd.wales website (hereinafter referred to as the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data. The Privacy Policy for Badger Found Dead has been created with the help of TermsFeed Privacy Policy Generator.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, the terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from http://www.bfd.wales

Definitions

 • Service – Service is the http://www.bfd.wales website operated by Badger Found Dead
 • Personal Data – Personal Data means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).
 • Usage Data – Usage Data is data collected automatically either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • Cookies – Cookies are small files stored on your device (computer or mobile device).

Information Collection and Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used (“Usage Data”). This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and we hold certain information.

Cookies are files with a small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Other tracking technologies are also used such as beacons, tags and scripts to collect and track information and to improve and analyse our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

Badger Found Dead uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to – and maintained on – computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside United Kingdom and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to United Kingdom and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Badger Found Dead will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

Badger Found Dead may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of Badger Found Dead
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

As an European citizen, under GDPR, you have certain individual rights. You can learn more about these guides in the GDPR Guide.

Security of Data

The security of your data is important to us but remember that no method of transmission over the Internet or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Links to Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Child has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us: