banner_v4_2023

Fel rhan o Raglen Llywodraeth Cymru i Ddileu TB, dyfarnwyd Contract i gasglu carcasau moch daear marw at ddibenion post mortem.

Bydd yr archwiliadau post mortem hyn yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar natur y clefyd ymhlith moch daear ledled Cymru.

Mae’n bwysig nad ydych yn cyffwrdd â mochyn daear nac yn ymyrryd â’r carcas mewn unrhyw fodd.

Os ydych yn dod o hyd i fochyn daear sydd wedi’i anafu, dylech ffoniwch â llinell gymorth genedlaethol 24 awr yr RSPCA ar 0300 1234 999.

Peidiwch byth â cheisio cyffwrdd ag unrhyw foch daear sydd wedi’u hanafu oherwydd gallant eich anafu chi yn ddifrifol. Mae’n bosibl bod ganddynt TB buchol hefyd.

As part of the Welsh Government Bovine TB Eradication Programme a Contract was awarded to collect badger found dead carcases for post mortem purposes.

These post mortem examinations will provide useful information on the nature of the disease within the badger population across Wales.

It is important that you do not handle a dead badger or interfere with a carcase in any way.

If you find an injured badger you should contact the RSPCA’s 24 hour national advice line on 0300 1234 999.

Do not on any account attempt to handle any injured badgers as they can inflict serious injuries. They may also be infected with bovine TB.

Os ydych yn gweld mochyn daear marw, nodwch leoliad y carcas a ffoniwch â’r llinell benodol ar gyfer moch daear marw ar 08081695110 neu cliciwch y dolen isod.

Rhowch:

   Eich Enw

   Eich Rhif Ffôn

   Manylion y lleoliad ac unrhyw wybodaeth arall

If you come across a dead badger please note the location of the carcase and call the dedicated badger found dead line on 08081695110 or email by clicking the link below.

Please provide:

   Your Name

   Your Tel. No.

   Location details and any other information

Cysylltwch â ni / Contact Us

[email protected]